معرفی مدیر دبیرستان  
نام : محمدرضا
نام خانوادگی: جناب آقای گلزار
سمت: مدیر دبیرستان