مسئول روابط عمومی  


نام : مسعود
نام خانوادگی: مهرابی
سمت: مسئول روابط عمومی دبیرستان