تکالیف روزانه کلاس 101  
تکالیف روز شنبه  14 بهمن 1391:
زیست: تکمیل دفتر و مطالعه برای پرسش شفاهی

تکالیف روز یک شنبه  15 بهمن 1391:


تکالیف روز دوشنبه  16 بهمن 1391:
ریاضی: امتحان از درس معادله خط

تکالیف روز سه شنبه  17 بهمن 1391:


تکالیف روز چهارشنبه  18 بهمن 1391:


نوشته شده توسط علی اکبر کرکانی
     
 
تکالیف روزانه کلاس 201  
تکالیف روز شنبه  14 بهمن 1391:


تکالیف روز یک شنبه  15 بهمن 1391:


تکالیف روز دوشنبه  16 بهمن 1391:


تکالیف روز سه شنبه  17 بهمن 1391:


تکالیف روز چهارشنبه  18 بهمن 1391:


نوشته شده توسط ...
     
 
تکالیف روزانه کلاس 202  
تکالیف روز شنبه  14 بهمن 1391:


تکالیف روز یک شنبه  15 بهمن 1391:


تکالیف روز دوشنبه  16 بهمن 1391:


تکالیف روز سه شنبه  17 بهمن 1391:


تکالیف روز چهارشنبه  18 بهمن 1391:


نوشته شده توسط ...
     
 
تکالیف روزانه کلاس 102  
تکالیف روز شنبه  14 بهمن 1391:


تکالیف روز یک شنبه  15 بهمن 1391:


تکالیف روز دوشنبه  16 بهمن 1391:


تکالیف روز سه شنبه  17 بهمن 1391:


تکالیف روز چهارشنبه  18 بهمن 1391:


نوشته شده توسط ...