دبیران  
1-جناب آقای ساریخانی                            دبیر  : علوم و فنون ،فارسی   
 
2-جناب آقای امینی                                  دبیر  : نگارش ،علوم و فنون   
 
 
3- جناب آقای عباس زاده                            دبیر  : عربی
 
 
 
4- جناب آقای هاشمی                               دبیر  : زبان                                        
 
 
5-جناب آقای طالبی                                  دبیر: عربی                    
 
 
 
6-جناب آقای فغانی                                   دبیر: منطق ،فلسفه
 
 
 
 
7- جناب آقای رحمانی                               دبیر : ریاض                   
 
 
 
8-جناب آقای محمدلو                                 دبیر: زبان
 
9-جناب آقای اهورا فرجی                            دبیر تاریخ
 
10- جناب آقای فرهادی                              دبیر :  ریاضی
 
11- جناب حجت الاسلام فرهادی                 دبیر :  دینی و احکام و اخلاق و دفاعی
 
12- جناب حجت الاسلام داعی                   دبیر :  دینی
 
13- جناب آقای ضرابی                               دبیر : جامعه شناسی
 
14-  جناب آقای دهقان                               دبیر : روانشناسی
 
15- جناب آقای یادگار                                 دبیر :  دینی یازدهم و دوازدهم