سوالات در سلامت بهداشت  

سلامت و بهداشت

زمان آزمون  1400/12/21
مدت زمان آزمون 20 دقیقه
ساعت شروع آزمون 10.20

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
انسان و حیط زیست  

انسان و محیط زیست

درس 5 و 6
زمان آزمون روز دوشنبه 
1400/12/16
مدت زمان آزمون 15 دقیقه
شروع آزمون 11.15

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون دفاعی  

آزمون دفاعی

پرسش دفاعی ١٠ درس ٨ بخش اول: نظام جمع
تاریخ شروع آزمون : 7 اسفند ساعت 18
مدت زمان آزمون 12 دقیقه
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون احکام

پرسش احکام ١٠ درس 7
زمان آزمون روز چهارشنبه 1400/12/11 ساعت 18
مدت زمان آزمون 12 دقیقه
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون عربی  

آزمون عربی

آزمون عربی
ساعت آزمون  9.40
مدت زمان آزمون 50 دقیقه
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون دفاعی قسمت دوم

زمان امتحان 27 آذر ماه ساعت 20/30
مدت زمان آزمون 15 دقیقه

     
 
آزمون آنلاین  

تاریخ یازدهم

زمان آزمون 27بهمن ماه ساعت 9.20
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
درج مطلب  
آزمون پایه دهم
 
تاریخ آزمون:1400/8/24زمان شروع آزمون ساعت 16
     
 
 

آزمون دفاعی / سال دهم

زمان آزمون ساعت 17
مدت زمان آزمون 15 دقیقه

     
 
 

آزمون منطق دهم

زمان آزمون ساعت 16
مدت آزمون 10 دقیقه

     
 
 

آزمون فارسی دهم

زمان آزمون 16.10
مدت زمان آزمون 10 دقیقه

     
 
 
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه یازدهم
تاریخ آزمون 20 بهمن ماه ساعت 9 صبح
 
   
     
 
سوالات زبان یازدهم مدت 10 دقیقه ساعت شروع 17/10  

آزمون زبان یازدهم

تعداد سوالات 10 عدد می باشد

مدت پاسخگویی به سوالات 10 دقیقه می باشد

ساعت 17/20 آزمون پایان می یابد


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

عربی یازدهم

زمان آزمون 20بهمن ماه ساعت 9 صبح
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
سوالات آزمون فارسی یازدهم ساعت شروع 17  

آزمون فارسی یازدهم

تعداد سوالات 10 عدد می باشد
مدت پاسخگویی به سوالات 10 دقیقه می باشد
ساعت 17/10 آزمون پایان می یابد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

جغرافیا یازدهم

زمان آزمون 20بهمن ماه ساعت 9.10 صبح
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

فارسی یازدهم

زمان آزمون 20بهمن ماه ساعت 9.20 صبح
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه دهم
تاریخ آزمون 19 بهمن ماه ساعت 17
     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون تاریخ پایه دهم

مدت امتحان 10 دقیقه می باشد
ساعت شروع امحتحان 20 مهر ساعت 17/20 می باشد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

فارسی دهم

زمان آزمون 19 بهمن ماه ساعت 17
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون ادبیات دهم ساعت شروع 17  

آزمون ادبیات پایه دهم

مددت امتحان 10 دقیقه می باشد
ساعت شروع امتحان روز یک شنبه موزخ 20 مهر ساعت 17 می باشد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

عربی دهم

زمان آزمون 19 بهمن ماه ساعت 17.10
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

جغرافیا دهم

زمان آزمون 19 بهمن ماه ساعت 17.20
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون جامعه شناسی پایه یازدهم ساعت شروع 17/20  

آزمون جامعه شناسی یازدهم

مدت آزمون 10 دقیقه می باشد
ساعت شروع آزمون 22 مهر ساعت 17.20 می باشد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون نگارش ساعت شروع 17  

آزمون نگارش پایه یازدهم

آزمون به مدت 10 دقیقه می باشد
ساعت شروع آزمون ساعت 16/56 روز 22 مهر

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون جامعه شناسی دهم  

جامعه شناسی دهم

زمان شروع آزمون 27 مهر ساعت 17/20 می باشد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون زبان دهم ساعت شروع 17/10  

آزمون زبان دهم

مدت امتحان10 دقیقه می باشد
ساعت شروع امتحان روز یک شنبه مورخ 20  مهر ساعت 17/10 می باشد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون علوم و فنون یازدهم ساعت شروع 17/10  

علوم و فنون یازدهم

مدت پاسخگویی 10 دقیقه می باشد
آزمون روز 22 مهر ساعت 17.10 باز خواهد شد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین  

نگارش یازدهم

زمان آزمون 27بهمن ماه ساعت 9.10
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون نگارش دهم  

آزمون نگارش دهم

زمان شروع آزمون 27 مهر ساعت 16/56 می باشد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین  

زبان یازدهم

زمان آزمون 27بهمن ماه ساعت 9 صبح
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
منطق  

سوالات منطق دهم

زمان آزمون 11 آبان ساعت 17.20

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه یازدهم
تاریخ آزمون 27بهمن ماه ساعت 9 صبح
     
 
آزمون آنلاین  

نگارش دهم

زمان آزمون 26بهمن ماه ساعت 17.20
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

سوالات علوم و فنون دهم (دی ماه 99)

زمان امتحان 8 دی ماه ساعت 9.30
مدت زمان آزمون 50 دقیقه

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون جامع شناسی پایه دوازدهم (دی ماه 99)

زمان شروع آزمون 6 دی ماه ساعت 10 صبح
مدت زمان آزمون 50 دقیقه

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون علوم و فنون دهم  

علوم و فنون دهم

زمان شروع آزمون 27 مهر ساعت 17/10می باشد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
سوالات دینی یازدهم  

سوالات دینی یازدهم

زمان شروع آزمون روز سه شنبه 29 مهز ساعت 17.10
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین  

تاریخ دهم

زمان آزمون 26بهمن ماه ساعت 17.10
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
سوالات تاریخ یازدهم مدت 10 دقیقه ساعت شروع 17/20  

آزمون تاریخ یازدهم

تعداد سوالات 10 عدد می باشد

مدت پاسخگویی به سوالات 10 دقیقه می باشد

ساعت 17/30 آزمون پایان می یابد


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین  

زبان دهم

زمان آزمون 26بهمن ماه ساعت 17
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی پایه یازدهم
زمان امتحان 2 دی
ساعت امتحان 9 صبح
     
 
 

سوالات دینی یازدهم

زمان امتحان 2 دی ماه ساعت 9 صبح
مدت زمان امتحان 10 دقیقه

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون فلسفه یازدهم  

فلسفه یازدهم

زمان شروع آزمون روز سه شنبه 29 مهر ساعت 17
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه دهم
تاریخ آزمون 26 بهمن ماه ساعت 17
     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون روان شناسی پایه دوازدهم

زمان آزمون 2اسفند ماه ساعت 16
مدت زمان آزمون 40 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

سوالات فلسفه یازدهم

زمان امتحان 2 دی ماه ساعت 9.10
مدت زمان امتحان 10 دقیقه

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

سوالات روانشناسی یازدهم

زمان امتحان 2 دی ماه ساعت 9.20
مدت امتحان 10 دقیقه

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
نگارش  

سوالات نگارش

زمان شزوع ازمون ساعت 17 روز2 آذر
مدت زمان امتحان 10 دقیقه

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
دوازدهم
     
 
 

ادبیات یازدهم

زمان آزمون 4 اسفند ماه ساعت 9.20 صبح
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

نگارش دهم

زمان امتحان 30 آذر ساعت 17
مدت زمان امتحان 10 دقیقه

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

سوالات جامعه شناسی

زمان امتحان 30 آذر ساعت 17.10
مدت زمان امتحان 10 دقیقه

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
ریاضی  

سوالات ریاضی

زمان شروع آزمون 6 آبان ساعت 8.45
مدت زمان پاسخگویی 20 دقیقه

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

سوالات علوم و فنون یازدهم

زمان امتحان 30 آذر ساعت 17.20
مدت زمان امتحان 10 دقیقه

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

فلسفه یازدهم

زمان آزمون 4 اسفند ماه ساعت 9.10 صبح
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

سوالات تاریخ یازدهم

تاریخ  یازدهم

زمان امتحان روز سه شنبه 25 /99/9

ساعت امتحان : 13.30

مدت زمان امتحان 30 دقیقه


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
علوم و فنون  

علوم و فنون دهم

زمان امتحان ساعت 17/10 روز 2 آذر
مدت امتحان 10 دقیقه می باشد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
جامعه شناسی  

جامعه شناسی دهم

زمان امتحان ساعت 17/20 روز 2 آذر
مدت امتحان 10 دقیقه می باشد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

جامعه شناسی یازدهم

زمان آزمون 4 اسفند ماه ساعت 9 صبح
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه یازدهم
تاریخ آزمون 4 اسفند ماه ساعت 9 صبح
     
 
دین و زندگی دهم  

سوالات دین و زندگی

تاریخ آزمون 11 آبان ساعت 17.10
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
عربی  

سولات عربی یازدهم

تاریخ شروع امتحان 6 آیان ساعت 8.30
مدت زمان امتحان 15 دقیقه

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
سوالات روانشناسی  

سوالات روان شناسی یازدهم

زمان شروع آزمون 29 مهر ساعت 17.20 می باشد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

منطق دهم

زمان آزمون 3 اسفند ماه ساعت 17.20
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

ادبیات دهم

زمان آزمون 3 اسفند ماه ساعت 17.10
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
انسان و محیط زیست  

درس انسان و محیط زیست

تاریخ شروع آزمون 6 آبان ساعت 9.5 صبح می باشد.
مدت زمان امتحان 10 دقیقه

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
 آزمون هفتگی پایه یازدهم
 
ساعت شروع آزمون ساعت 9
 
تاریخ آزمون سه شنبه 99/8/27
     
 
نگارش  

نگارش یازدهم

زمان آزمون 27 آبان ساعت 9 صبح
 
مدت زمان امتحان 10 دقیقه

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

جامعه شناسی دهم

زمان آزمون 3 اسفند ماه ساعت 17
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه دهم
تاریخ آزمون 3 اسفند ماه ساعت 17
     
 
علوم و فنون   

علوم و فنون یازدهم

زمان امتحان 27 آبان ساعت 9.10
 
مدت زمان امتحان 10 دقیقه

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
 آزمون هفتگی پایه دهم
 
ساعت شروع آزمون ساعت 17
 
تاریخ آزمون یک شنبه 99/8/25
     
 
 

روانشناسی یازدهم

زمان آزمون 11 اسفند ماه ساعت 9.20 صبح
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

ریاضی یازدهم

زمان آزمون 11 اسفند ماه ساعت 9.10 صبح
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
فارسی  

فارسی دهم

زمان شروع آزمون 25 آبان ساعت 17
 
مدت زمان امتحان 10 دقیقه

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
زبان خارجه  

زبان دهم

زمان آزمون 25 آبان ساعت 17.10
 
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

دینی یازدهم

زمان آزمون 11 اسفند ماه ساعت 9 صبح
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه یازدهم
تاریخ آزمون 11 اسفند ماه ساعت 9 صبح
     
 
عربی  

عربی دهم

زمان آزمون 25 آبان ساعت 17.20
مدت زمان امتحان 10 دقیقه می باشد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
 آزمون هفتگی پایه یازدهم
 
ساعت شروع آزمون ساعت 9
 
تاریخ آزمون یک شنبه 99/8/20
     
 
 

ریاضی دهم

زمان آزمون 10 اسفند ماه ساعت 17.30
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
این آزمون نمره منفی دارد
 
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون زبان دهم

زمان آزمون 10 اسفند ماه ساعت 17.10
مدت زمان آزمون 20 دقیقه
این آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
زبان فارسی سال یازدهم  

زبان فارسی سال یازدهم

زمان شروع آزمون 20 آبان ساعت 8.30
مدت زمان امتحان 10 دقیقه می باشد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
زبان یازدهم  

سوالات زبان یازدهم

زمان شروع آزمون 20 آبان ساعت 8/40
 
مدت زمان امتحان 15 دقیقه می باشد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

دینی دهم

زمان آزمون 10 اسفند ماه ساعت 17
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد
 
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه دهم
تاریخ آزمون 10 اسفند ماه ساعت 17
 
   
     
 
 
 آزمون هفتگی پایه دهم
 
زمان آزمون یک شنبه 99/8/18
     
 
آزمون ریاضی  

سوالات ریاضی دهم

زمان شروع آزمون 18 آبان ساعت 17
مدت زمان پاسگویی به سوالات 15 دقیقه

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

فارسی یازدهم

زمان آزمون 18اسفند ماه ساعت 9.20 صبح
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

عربی یازدهم

زمان آزمون 18 اسفند ماه ساعت 9.10 صبح
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون  جغرافیا  

سوالات جغرافیا یازدهم

شروع امتحان 18 آبان ساعت 17.15
زمان پاسخگویی به سوالات 15 دقیقه

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

جغرافیا یازدهم

زمان آزمون 18اسفند ماه ساعت 9 صبح
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
درج مطلب  
آزمون هفتگی
پایه یازدهم
تاریخ آزمون 18اسفند ماه ساعت 9 صبح
     
 
آزمون اقتصاد  

سولات اقتصاد دهم

زمان شروع آزمون 18 آبان ساعت 17.30
 
مددت پاسخگویی به سوالات 10 دقیقه می باشد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون  
 آزمون هفتگی پایه دهم
 
زمان آزمون یک شنبه 99/8/11
     
 
 

سوالات اقتصاد دهم

زمان آزمون 17اسفند ماه ساعت 17.20
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
این آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

سوالات فارسی دهم

زمان آزمون 17اسفند ماه ساعت 17.10
مدت زمان آزمون 10دقیقه
این آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

سوالات عربی دهم

زمان آزمون 17 اسفند ماه ساعت 17
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه دهم
تاریخ آزمون 17 اسفند ماه ساعت 17
 
     
 
 

منطق دهم

زمان آزمون 22 فرودین ماه ساعت 17.20
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

جامعه شناسی دهم

زمان آزمون 22 فرودین ماه ساعت 17.10
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
عربی دهم  

سوالات عربی دهم

زمان آزمون 11 آبان ساعت 17

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

علوم و فنون دهم

زمان آزمون 22 فرودین ماه ساعت 17
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
درج مطلب  
آزمون هفتگی
پایه دهم
تاریخ آزمون 22 فروردین ماه ساعت 17
 
   
     
 
 

تاریخ یازدهم

زمان آزمون 25 اسفند ماه ساعت 9.20 صبح
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون دینی یازدهم

زمان آزمون 30 فروردین ماه ساعت 17.20
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون روانشناسی یازدهم

زمان آزمون 30فروردین ماه ساعت 17.10
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون ریاضی یازدهم

زمان آزمون 30فروردین ماه ساعت 17
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

نگارش یازدهم

زمان آزمون 25 اسفند ماه ساعت 9.10 صبح
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه یازدهم
تاریخ آزمون 30فروردین ماه ساعت 17
     
 
 

زبان یازدهم

زمان آزمون 25 اسفند ماه ساعت 9 صبح
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون دینی دهم

زمان آزمون 29فرودین ماه ساعت 17.20
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون زبان دهم

زمان آزمون 29فرودین ماه ساعت 17.10
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون ریاضی پایه دهم

زمان آزمون 29فرودین ماه ساعت 17
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.
 
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه یازدهم
تاریخ آزمون 25 اسفند ماه ساعت 9 صبح
     
 
 

جغرافیا دهم

زمان آزمون 24 اسفند ماه ساعت 17.20
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
این آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه دهم
تاریخ آزمون 29 فروردین ماه ساعت 17
 
     
 
 

آزمون جغرافیا یازدهم

زمان آزمون 6 اردیبهشت ماه ساعت 17.20
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون عربی یازدهم

زمان آزمون 6 اردیبهشت ماه ساعت 17.10
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

تاریخ دهم

زمان آزمون 24 اسفند ماه ساعت 17.10
مدت زمان آزمون 10دقیقه
این آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون ادبیات یازدهم

زمان آزمون 6 اردیبهشت ماه ساعت 17
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

نگارش دهم

زمان آزمون 24 اسفند ماه ساعت 17
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه یازدهم
تاریخ آزمون 6 اردیبهشت ماه ساعت 17
     
 
 

آزمون اقتصاد دهم

زمان آزمون 5 اردیبهشت ماه ساعت 17.20
مدت زمان آزمون 15 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون عربی دهم

زمان آزمون 5 اردیبهشت ماه ساعت 17.10
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون فارسی دهم

زمان آزمون 5 اردیبهشت ماه ساعت 17
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه دهم
تاریخ آزمون 24 اسفند ماه ساعت 17
     
 
 

سوالات روانشناسی

زمان آزمون  1400/1/12 ساعت 14
مدت زمان آزمون 35 دقیقه
آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه دهم
تاریخ آزمون 5 اردیبهشت ماه ساعت 17
 
     
 
 

آزمون جغرافیا سعدی 1

زمان آزمون ساعت 11.40

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون تاریخ یازدهم

زمان آزمون 13 اردیبهشت ماه ساعت 17.20
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

سوالات جغرافیا

زمان آزمون  1400/1/9 ساعت 14
مدت زمان آزمون 35 دقیقه
آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون نگارش یازدهم

زمان آزمون 13 اردیبهشت ماه ساعت 17.10
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون زبان یازدهم

زمان آزمون 13 اردیبهشت ماه ساعت 17
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

سوالات جامعه شناسی

زمان آزمون  1400/1/5 ساعت 14
مدت زمان آزمون 35 دقیقه
آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه یازدهم
تاریخ آزمون 13 اردیبهشت ماه ساعت 17
     
 
 

آزمون تاریخ دهم

زمان آزمون 12 اردیبهشت ماه ساعت 17.20
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.
 
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون جغرافیا دهم

زمان آزمون 12 اردیبهشت ماه ساعت 17.10
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون اقتصاد

زمان آزمون 1400/1/3 ساعت 14
مدت زمان آزمون 35 دقیقه
آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
امتحانات نوروز 1400
     
 
 

آزمون نگارش دهم

زمان آزمون 12 اردیبهشت ماه ساعت 17
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه دهم
تاریخ آزمون 12 اردیبهشت ماه ساعت 17
 
     
 
 

آزمون جامعه یازدهم

زمان آزمون 20 اردیبهشت ماه ساعت 17.20
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون فلسفه یازدهم

زمان آزمون 20 اردیبهشت ماه ساعت 17.10
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

علوم و فنون یازدهم

زمان آزمون 23 فروردین ماه ساعت 9.20 صبح
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

جامعه یازدهم

زمان آزمون 23 فروردین ماه ساعت 9.10 صبح
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد
 
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون فلسفه یازدهم

زمان آزمون 20 اردیبهشت ماه ساعت 17
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه یازدهم
تاریخ آزمون 20 اردیبهشت ماه ساعت 17
     
 
 

آزمون جامعه دهم

زمان آزمون19اردیبهشت ماه ساعت 17.20
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

فلسفه یازدهم

زمان آزمون 23 فروردین ماه ساعت 9 صبح
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 

آزمون منطق دهم

زمان آزمون19اردیبهشت ماه ساعت 17.10
مدت زمان آزمون 10 دقیقه
توجه : آزمون نمره منفی دارد.
 
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه یازدهم
تاریخ آزمون 23فروردین ماه ساعت 9 صبح
     
 
 
آزمون هفتگی پایه دهم
 
ساعت شروع آزمون ساعت 17
 
تاریخ آزمون یک شنبه 99/9/2
     
 
روانشناسی  

روان شناسی

زمان امتحان 9.20 روز 4 آذر
 
مدت زمان امتحان 20 دقیقه

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
فلسفه  

فلسفه یازدهم

زمان امتحان ساعت 9.10 روز 4 آذر
مددت زمان امتحان 10 دقیقه

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
دینی  

آزمون دینی یازدهم

زمان امتحان ساعت 9 صبح روز 4 آذر
 
مدت زمان امتحان 10 دقیقه می باشد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
 
آزمون هفتگی
پایه دهم
تاریخ آزمون19 اردیبهشت ماه ساعت 17
 
     
 
 
آزمون هفتگی پایه یازدهم
 
ساعت شروع آزمون ساعت 9
 
تاریخ آزمون سه شنبه 99/9/4
     
 
آزمون جامعه شناسی  

آزمون جامعه شناسی یازدهم


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون جامع پایه دوازدهم  

آزمون جامع پایه دوازدهم

زمان آزمون 30 شهریورساعت 9 صبح
آزمون نمره منفی دارد
مدت زمان آزمون 80 دقیقه

     
 
 
آزمون هفتگی پایه یازدهم
     
 
اقتصاد  

سوالات اقتصاد دهم

زمان امتحان 9 آذر ساعت 17.20
مدت زمان امتحان 10 دقیقه
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.