نمایشگاه تاریخ
سال دهم انسانی
دبیرستان پسرانه فرهنگ
منطقه 7 تهران